پودرهای تقویتی لثه

1.باعث کم شدن لقی دندان مصنوعی می شود. 2.استفاده به مرور زمان باعث می شود فاصله لثه بیمار تا دندان مصنوعی کمتر شود. 3.به مرور زمان غذای کمتری زیر دندان مصنوعی می رود. 4. استفاده مکرر باعث تقویت لثه بیماری می شود. یکی از عمده ترین مشکلات لقی دندان مصنوعی لقی دندان می باشد. که با پودر لقی میتوان آن را برطرف کرد. این پودرها بر روی دندان مصنوعی ریخته می‌شوند و پس از قرارگیری در دهان، خاصیت چسبندگی ایجاد می‌کنند که باعث می‌شوند دندان راحت‌تر به لثه‌ها بچسبند و کمتر لق بزند پودرهای تقویتی لثه و رفع لقی دندان مصنوعی