لبخند دندان جامی به روایت تصویر

“اتمام کار ، پایان کار نیست. بلکه آغاز یک تعهد و دوستی است”

اخم نکن ، پیشانیت چروک می شود / لبخند بزن ، تاثیر لبخندت بیشتر است