قالب-تغییر-خط-لبخند-و-اندازه-طلایی-دندان

قالب اندازه گیری تغییر خط لبخند

یکی از مشکلات ساخت دندان مصنوعی اندازه گیری ریج و دندان ها نسبت به لب بیمار می باشد.

و با این وسیله که منحصر به شرکت لبخند دندان جامی می باشد  تمام اندازه ها را می توان ثبت کرد و این اختراع باعث می شود دندانی زیباتر تحویل  بیمار گردد .

اختراعات دیگر همگی باعث می شود دندان ایده ال تری تحویل بیمارگردد.

ما می توانیم با هزینه کمتری نسبت به ایاب و ذهاب دندانسازی محلات در این مرکز دندان مصنوعی بهتری تحویل بیماران گردد. درمانگاه فرهنگیان با متقبل شدن هزینه های متفرقه در کاهش قیمت تاثیر زیادی داشته اند. و همچنین یک روزه ما دندان مصنوعی را تحویل بیمار مینماییم. این خدمات برای عموم مردم ایران می باشد.