موسس و مدیر عامل : سعید جامی 

 

   شماره تماس: 09370013288   /    07138340008

 
   موقعیت : ایران - شیراز ، فسا 
 
  saeedjami1355@gmail.com