موسس و مدیر عامل : سعید جامی 

 

   شماره همراه : 09127181814

 
   موقعیت : ایران - شیراز ، فسا 
 
  saeedjami1355@gmail.com